Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje taisyklės (toliau – „Taisyklės”), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su taisyklėmis ir su jomis sutinku”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos, standartinių ir individualizuotų prekių užsakymo įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Visų internetinėje parduotuvėje „jaukidovana.lt“ parduodamų prekių pardavėjas, tinklapio turinio savininkas ir jame esančių duomenų valdytojas yra MB “Engrava”, įmonės kodas: 304840065, Tel. Nr.: +370 631 66672, +370 631 66674, El. paštas: info@engravapro.lt, buveinės adresas Kauno g. 22, LT-55177 Jonava, Lietuvos Respublika.
1.3. Pirkti šioje elektroninėje parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.4. Pirkėjas, susipažinęs su Taisyklėmis pažymėdamas varnelę, patvirtina, kad Taisyklių sąlygos yra aiškios ir suprantamos, jis sutinka ir įsipareigoja Taisyklių laikytis bei turi teisę pirkti prekes šioje internetinėje parduotuvėje.
1.5. Papildomos kiekvienos prekės įsigijimo sąlygos pateikiamos informacijoje prie prekės ar prekių grupės esančioje informacijoje.

II. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas ir prekių užsakymas

2.1. Pirkėjas mūsų internetinėje parduotuvėje gali pirkti prekes trimis būdais:
2.1.1. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti”, įvedant pirkėjo duomenis ir pasirenkant apmokėjimo būdą, o pardavėjas susisiekęs su pirkėju jo nurodytu telefonu, arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką el. paštu arba nurodytu telefonu žinute apie užsakymo patvirtinimą;
2.1.2. Tais atvejais, kai pirkėjas užsako prekes, kurios turi būti gaminamos pagal pirkėjo individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikomos pagal internetinėje parduotuvėje galimas pasirinkti individualizuotas prekės savybes ar charakteristikas, sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta tik tada, kai pardavėjas patvirtina tokių prekių gamybos užsakymą po to, kai pirkėjas raštu (el. paštu uzsakymai@jaukidovana.lt) patvirtina, jog pardavėjo pirkėjui el. paštu atsiųstas pagal individualų užsakymą numatomos gaminti prekės pavyzdys (individualios prekės maketas), yra tinkamas pirkėjui.
2.1.3. Pirkėjas gali kreiptis su individualia užklausa į pardavėją dėl konkrečių prekių įsigijimo šiais kontaktais: El. paštu: uzsakymai@jaukidovana.lt, tel. nr . +370 631 66672 ir +370 631 66674, o sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pardavėjas susisiekęs su pirkėju jo nurodytu telefonu, arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką el. paštu arba nurodytu telefonu žinute apie užsakymo patvirtinimą.
2.2. Pardavėjas turi teisę anuliuoti pateiktus užsakymus (vienašališkai nutraukti sutartį), jei pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes per 24 val. nuo pardavėjo patvirtinimo dėl pateikto užsakymo gavimo arba kito individualiai pirkėjui nustatyto išankstinio apmokėjimo termino.

III. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes mūsų internetinėje parduotuvėje laikantis šių Taisyklių.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „jaukidovana.lt“ internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (el. paštu uzsakymai@jaukidovana.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas laikomas vartotoju, t.y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.
3.4. Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti Taisyklėse numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis yra sudaryta dėl prekių, kurios buvo gaminamos pagal pirkėjo individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikytos, kaip numatyta Taisyklėse.
3.5. Sutarties atsisakymo atitinkamas taisykles nustato LR civilinis kodeksas ir Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 (Žin., 2001, Nr. 73-2583; 2011, Nr. 161-7654).
3.6. Pirkėjas (vartotojas) teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norit apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.
3.7. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir atitinkamuose teisės aktuose numatytas teises.

IV. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas, naudodamasis mūsų internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
4.2. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai pardavėją Taisyklių 1.2 punkte nurodytais kontaktais.
4.4. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, pirkėjas (vartotojas) privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta pirkėjui) į Pardavėjo prekių atsiėmimo punktą.
4.5. Pirkėjas turi kitus šiose Taisyklėse ir atitinkamuose teisės aktuose numatytus įsipareigojimus.

V. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.
5.2. Jei pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti pirkėjo registraciją ar blokuoti prieigą prie internetinės parduotuvės iš tam tikrų IP adresų, atsisakyti vykdyti pirkėjo užsakymus ar juos atšaukti.
5.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjui.
5.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias taisykles, pakeistas taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visoms sudaromoms sutartims.
5.5. Pardavėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir teisės aktuose numatytas teises.

VI. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių VIII skyriuje nurodytomis sąlygomis.
6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.
6.4. Pirkėjui (vartotojui) pasinaudojus Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 3.6. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

VII. Apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pavedimu, pasirenkant apmokėjimą per PAYSERA sistemą, jeigu tokia galimybė yra prieinama užsakant konkrečią prekę arba jeigu tokios galimybės nėra, pagal išankstinę pardavėjo suformuotą sąskaitą pervesdamas į pardavėjo banko sąskaitą visą pardavėjo patvirtinime dėl pateikto užsakymo nurodytą pinigų sumą (100 proc. užsakymo vertės) pagal pardavėjo nurodomus mokėjimo rekvizitus. Pirkėjas apmokėjimą už užsakytas prekes turi atlikti ne vėliau kaip per 24 val. nuo pardavėjo patvirtinimo dėl pateikto užsakymo gavimo, išskyrus atvejus, kai pirkėjas individualiai su pardavėju suderina kitokią apmokėjimo tvarką ar terminus.

VIII. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų konkrečiame pardavėjo parduodamos prekės pasiūlyme (prekės užsakymo krepšelyje).
8.2. Pardavėjas pradeda prekių gamybos procesą tik gavęs apmokėjimą už užsakytas prekes ir už pristatymo išlaidas. Prekės išsiunčiamos Pirkėjui po numatytos gamybos trukmės ir neįskaitant užsakymo dienos.
8.3. Jeigu Pirkėjui pristatoma prekė pažeistoje pakuotėje, Pirkėjas turite teisę nepriimti jos iš kurjerio. Tokiu atveju prekė bus grąžinta į elektroninę parduotuvę, o Pirkėjui pristatyta nauja prekė be papildomų išlaidų. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekių pristatymo dokumente.
8.4. Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso kai siunta yra išvežta. Jeigu pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu ar kita pristatymą teikiančia tarnyba, Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas dėl savavališko kliento pristatymo adreso pakeitimo esant išsiųstai siuntai. (Patirtos išlaidos gali būti padengiamos, išrašant papildomą sąskaitą Pirkėjui, arba išskaičiuojamos iš grąžinamų prekių sumos.
8.5. Pirkėjas turi teisę nemokamai atsiimti prekes pardavėjo prekių atsiėmimo punkto, esančio adresu Kauno g.22, Jonavoje. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamas nuo pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.
8.6. Jeigu pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymą (transportavimą) į jo nurodyto adreso Omniva paštomatą arba per Omniva kurjerį jo nurodytu adresu, tokia paslauga yra mokama ir jai taikomas mokestis, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Omniva paštomatuose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į paštomatus ir į siuntų savitarnos terminalus nėra pristatomos. Siunta iš Omniva paštomato turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai pardavėjas ar kitas jo įgaliotas asmuo informavo pirkėją elektroniniu paštu arba telefonu, kad prekę galima atsiimti. Jeigu pristatoma per Omniva kurjerį, pardavėjas arba pats kurjeris atskirai informuoja pirkėją apie tikslų prekių pristatymo terminą.

8.7. Jeigu pirkėjas pasirenka prekių atsiėmimą viename iš Lietuvos pašto skyrių, artimiausių pirkėjo nurodytam adresui, tokia paslauga yra mokama ir jai taikomas mokestis, nurodytas užsakymo pateikimo metu.

8.8. Jeigu pirkėjas pasirenka prekių atsiėmimą „Siuntos Autobusais“ iš terminalo, artimiausio pirkėjo nurodytam adresui, tokia paslauga yra mokama ir jai taikomas mokestis, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Po prekių išsiuntimo pardavėjas informuos pirkėją apie atsiėmimo vietą ir laiką. Į terminalą atvežtos siuntos nemokamai saugomos dvi darbo dienas. Pirkėjas pastebėjęs pakuotės pažeidimus, pirkėjas turi tai pažymėti siuntos kvite.

8.9. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu kaip prekių gavėjas. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats nepriima nors prekės yra pristatytos pirkėjo nurodytu adresu, pardavėjas turi teisę perduoti prekes pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

8.10. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui per 1 – 10 d.d. arba vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Pristatymo terminai nurodyti prekės aprašyme yra preliminarūs. Prekių pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei pardavėjas nepristato prekių per prekės užsakyme nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.

8.11. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo pardavėjo, kaltės arba dėl nuo pirkėjo priklausančių aplinkybių arba pateikiamos ne laiku dėl pirkėjo kaltės.

8.12. Prekių pristatymo pirkėjui terminai:
8.12.1. per OMNIVA kurjerį per 3 – 5 d.d.
8.12.2. į pasirinką OMNIVA paštomatą per 3 – 5 d.d.
8.12.3. per Lietuvos paštą per 6 -10 d.d.
8.12.4. per įmonę „Siuntos Autobusais“ 1 – 5 d.d.
8.13. Prekių likutis sandėlyje ir internetinėje parduotuvėje išimtinais atvejais gali nesutapti, todėl išlieka galimybė, kad pristatymo terminai gali skirtis nuo nurodytų užsakymo pateikimo metu ir / arba užsakymo įvykdyti negalėsime arba įvykdysime tik jo dalį (tokiais atvejais, pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas).

8.14. Prekių pateikimo pirkėjui metu pirkėjas privalo kartu su pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimų/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

IX. Prekių kokybės garantija

9.1. Kiekvienos mūsų parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme internetinėje svetainėje ir/ar spausdintame kataloge ir/ar individualiai pateiktame pirkėjui pasiūlyme. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio, jame nebūtinai yra paminėtos visos prekės savybės. Pirkėjas prieš užsakydamas prekes turi kreiptis į pardavėją dėl papildomos informacijos gavimo, jeigu konkrečios prekės visos savybės ar specifikacija pirkėjui turi esminę reikšmę. Tuo atveju, jeigu pirkėjas nesikreipė į pardavėją dėl tokios informacijos gavimo, pirkėjas netenka teisės reikšti pretenzijų dėl tokių prekės savybių nebuvimo.
9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
9.3. Prekėms suteikiamos garantinės sąlygos nurodomos prekės aprašyme. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos atskirai nenurodo prekės aprašyme, prekei galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
9.4. Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo.
9.5. Vertinant, prekių pagamintų pagal individualų užsakymą, kokybę šalys susitarė atsižvelgti į tai, kad net naudojant šiuolaikišką gaminių dekoravimui šilkografinę, tampografinę, graviravimo, sublimacinę, skaitmeninės spaudos, plačiaformatės skaitmeninės spaudos, siuvinėjimo, poligrafinę, laminavimo, klijavimo įrangą ir kitas technologijas bei skirtingų gamintojų medžiagas – popierių, kartoną, laminavimo plėvelę, dažus, gaminius ir skirtingo medžiagiškumo prekes ir kt. neįmanoma atspausdinti ir pagaminti visiškai identiškų, 100 procentų tikslumu pavyzdį ar maketą atitinkančių gaminių. Dėl to pardavėjo pagamintuose gaminiuose leistini nedideli nukrypimai. Graviravimo ryškumas gali būti skirtingas nuo graviravimo rezultato pateiktoje nuotraukoje ar makete, kadangi tai priklauso nuo medžio plokštės unikalios faktūros ir kitų savybių. Prekės atspalvis gali skirtis nuo pateikto nuotraukoje, kadangi medžio plokštė iš kurio pagaminta prekė skirtingai reaguoja su dažais dėl savo unikalios faktūros ir kitų natūralių savybių.
9.6. Jei gaminiuose aptinkami nedideli nukrypimai nuo patvirtinto pavyzdžio ar maketo, bet jie yra normos ribose, tokie gaminiai laikomi kokybiškais, išskyrus jei abi šalys arba nepriklausomas abiejų suderintas ekspertas pripažįsta, kad gaminiai nėra kokybiški ir netinka naudoti pagal paskirtį. Nustačiusios nekokybiškus gaminius šalys – pardavėjas ir pirkėjas – sieks trūkumus šalinti bendradarbiaudamos tarpusavyje ir ekonomiškiausiais būdais, t.y. pardavėjo nurodytais trumpiausiais įmanomais terminais pagaminant kokybiškus gaminius ir pakeičiant jais nekokybiškus. Jei pardavėjo nuomone tai nėra įmanoma, tuomet pirkėjas ir pardavėjas gali susitarti dėl kainos sumažinimo, bet ne daugiau 15 % visos sutarties kainos.
9.7. Jei pirkėjas sunaudojo dalį pagamintos produkcijos ir pareiškė pretenziją dėl produkcijos kokybės, yra laikoma, kad visa pateikta produkcija buvo kokybiška ir tinkama naudoti.
9.8. Pirkėjas per 7 dienas nuo prekės gavimo privalo pareikšti pretenzijas, jeigu tokių turi dėl prekės kokybės ar kitų akivaizdžių trūkumų. Jeigu pirkėjas per nurodytą terminą pretenzijų nepareiškia, laikoma, kad prekės kokybė atitinka pirkėjo lūkesčius ir reikalavimus.

9.9. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės. Prekė atitinka vartojimo pirkimo pardavimo sutartį, jei:
9.9.1. prekė atitinka pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę savo internetinėje parduotuvėje;
9.9.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
9.9.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

X. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 2001, Nr. 58-2105; 2012, Nr. 34-1637), LR Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes per 14 dienų ir atgauti visą sumokėtą sumą (išskyrus pristatymo išlaidas), išskyrus tas, kurios yra individualizuotos arba konkrečiu pirkėjo užsakymu yra jam specialiai pagamintos (pvz. personalinės, suasmenintos ir pan.) arba pagal jo poreikius pritaikytos (spalva, papildomi priedai ir pan.).

10.3. Pagal šias Taisykles parduodamos prekės yra įtrauktos į Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 17 punkte pateiktą sąrašą (kategorija: spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą–4901-4911), todėl kokybiškos prekės, pirkėjo reikalavimu, pakeičiamos ar grąžinami už prekes sumokėti pinigai, tik pardavėjui sutikus bei laikantis šių sąlygų:
10.3.1. pardavėjas pakeičia prekes analogiškomis prekėmis arba grąžina visą už prekes sumokėtą pinigų sumą tuo atveju, jei norimos pakeisti ar grąžinti prekės nėra pagamintos pagal pirkėjo individualų užsakymą arba nėra akivaizdžiai jam pritaikytos;
10.3.2. jei prekės, pagamintos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikytos, jos nekeičiamos ir negali būti grąžinamos (pirkėjui negrąžinami už tokias prekes sumokėti pinigai).

10.4. Personalizuotos, suasmenintos prekės negrąžinamos: jei prekės, pagamintos pagal pirkėjo individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikytos, jos nekeičiamos ir negali būti grąžinamos (pirkėjui negrąžinami už tokias prekes sumokėti pinigai), jeigu prekė yra kokybiška.
10.5. Norėdamas grąžinti prekę (-es) pirkėjas turi informuoti pardavėją el. paštu uzsakymai@jaukidovana.lt. Norėdamas grąžinti ar pakeisti prekes, pirkėjas taip pat privalo laikytis šių sąlygų:
10.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
10.5.2. kokybiška prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nepakeista prekės pakuotės išvaizda (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);
10.5.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
10.5.4. kokybiška prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta;
10.5.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
10.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių ir (arba) negrąžinti už prekę pirkėjo sumokėtų pinigų, jei pirkėjas nesilaikė Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
10.7. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte, esančiame adresu Kauno g. 22, LT-55177 Jonava, Lietuvos Respublika, darbo dienomis nuo 09.00 iki 16.00 valandos. Pareiga pristatyti grąžinamą ar keičiamą prekę į šiame Taisyklių punkte nurodytą vietą, o taip pat visos su tuo susijusios išlaidos tenka pirkėjui, išskyrus, kai grąžinamos ar keičiamos netinkamos kokybės prekės.
10.8. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai išmokami į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.
10.9. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, prekių pristatymo mokestis pirkėjui negrąžinamas ir nekompensuojamas.

XI. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų užsakymų ir jo asmens duomenų teisingumą. Jei pirkėjas nepateikia tikslių duomenų, pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
11.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „jaukidovana.lt” teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
11.7. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

XII. Apsikeitimas informacija

12.1. Pardavėjas visus pranešimus pirkėjui siunčia pirkėjo pateiktu kontaktiniu elektroninio pašto adresu arba (ir) telefono Nr.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia 1.2 punkte nurodytais pardavėjo kontaktais, išskyrus atvejus, kai Taisyklėse numatyta kitaip.

XIII. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1.Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti tinklalapyje įvairias akcijas, vykdyti naujienų ir akcijų siuntimą e.l. paštu pirkėjui, jeigu pirkėjas yra sutikęs dėl tokio jo duomenų tvarkymo užpildant naujienlaiškio užsakymo formą ir sutinkant su tokiu jo asmens duomenų tvarkymu.
13.2.Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

XIV. Asmens duomenų apsauga ir slapukai (angl. cookies)

14.1. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje tikslais prekių užsakymo priėmimui ir vykdymui. Pardavėjas tvarko pirkėjo duomenis neilgiau nei tai būtina užsakymo vykdymui ar esant kitiems teisiniams pagrindams tvarkyti tokius duomenis.
14.2. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
14.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
14.4. Pirkėjas, pageidaujantis užsakyti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje siūlomas partnerių paslaugas, gali tai padaryti išreikšdamas sutikimą, kad aiškiai nurodyti jo asmens duomenys būtų perduodami atitinkamam partneriui užsakomų paslaugų suteikimo tikslu.
14.5. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, pateikdamas tokį prašymą pardavėjui 1.2 punkte nurodytais kontaktais, pateikti skundą priežiūros institucijai, taip pat, gauti išsamią informaciją apie jo kaip duomenų subjekto teises ir jų įgyvendinimą paspaudus čia.
14.6. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją ir asmens duomenis tvarkyti tik teisės aktų, įskaitant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nustatyta tvarka, įgyvendinant atitinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones.
14.7. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai. Daugiau informacijos apie slapukus
14.8. Slapukų naudojimo tikslai:
14.8.1. Parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti). Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti prekes. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o Ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).
Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas.
14.8.2. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.
14.8.3. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.
14.8.4. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.
14.9. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir (ar) Jūsų kaip duomenų subjekto teises esame pasiruošę Jums asmeniškai pateikti susisiekus su mumis 1.2 punkte nurodytais kontaktais.

XV. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
15.3. Laikoma, kad šios sutarties sudarymo vieta – Lietuva, Jonavos miestas. Visi ginčai, kylantys iš šio susitarimo, sprendžiami tarpusavio konsultacijų ir derybų būdu, vadovaujantis gera valia. Nepavykus per 15 kalendorinių dienų pasiekti raštiško susitarimo, ginčai sprendžiami teisme pagal paslaugų teikėjo buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre. Sprendžiant ginčus dėl susitarimo sudarymo ir (arba) vykdymo, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos įstatymais. Jei teismas pripažįsta kurią nors susitarimo nuostatą negaliojančia ar neįgyvendinama, kitos šio susitarimo nuostatos lieka visiškai galiojančios.
15.4. Visi šios internetinės parduotuvės tinklapyje esantys prekių ir paslaugų ženklai, logotipai išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų, logotipų savininkams.